Bejelentés


KOMPLEMENTER MEDICINA természetgyógyászat

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom. 


12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet 


 


az egészségügyi szakmai kollégium működéséről 


 


Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:


 


1. A szakmai kollégiumra, a tagozatokra és a tanácsokra vonatkozó általános szabályok 


 


1. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) javaslattevő, véleményező és tanácsadó szakmai testületeként az egészségügy területén szakmai kollégium (a továbbiakban: szakmai kollégium) működik. A szakmai kollégium tagozatokból (a továbbiakban: tagozatok) áll. A szakmai kollégium munkájának támogatására szakmai kollégiumi tanácsok (a továbbiakban: tanácsok) működnek.


 


(2) A tagozatok és a tanácsok elnevezését, létszámukat az 1. melléklet tartalmazza.


 


(3) A szakmai kollégium működtetési költségeit a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) - a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvény szerinti - költségvetési fejezete biztosítja. A működtetési költségek a szakmai kollégium tevékenységének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket foglalják magukban.


 


(4) A szakmai kollégium, valamint a tanácsok tisztségviselőinek és tagjainak névsorát a miniszter a minisztérium honlapján közzéteszi.


 


2. § (1) A szakmai kollégium és a tanácsok tagjainak megbízatása négy évre szól. A szakmai kollégium tagjai a miniszter, a tanácsok tagjai a delegáló szervezet által visszahívhatóak.


 


(2) A szakmai kollégiumnak és a tagozatainak, továbbá a tanácsoknak az ülése határozatképes, amennyiben azon a tagoknak több mint a fele jelen van; javaslataikat, állásfoglalásaikat, döntéseiket - a 3. § (2) bekezdése szerinti kivétellel - az ülésen jelenlévő tagok több mint felének egyetértése esetén hozzák meg. Szavazategyenlőség esetén a szakmai kollégium elnökének, tagozat esetében a tagozat vezetőjének, tanács esetében a tanács elnökének a szavazata dönt.


 


(3) A szakmai kollégium, a tagozatok és a tanácsok üléseiről - az ülést követő 15 napon belül - jegyzőkönyv vagy emlékeztető készül.


 


(4) A szakmai kollégium és a tagozatok a miniszternek évente, minden év március 1-jéig, a tanács az azonos nevű tagozatnak évente, minden év február 1-jéig szakmai beszámolót készít.


 


3. § (1) A szakmai kollégium és mindegyik tagozata ügyrendet és munkatervet dolgoz ki. A szakmai kollégium ügyrendjét a miniszter, a tagozatok ügyrendjét a szakmai kollégium elnöke hagyja jóvá.


 


(2) Az ügyrend elfogadásához, valamint az ügyrendben meghatározott kérdésekben történő döntéshez a jelenlévő tagok kétharmadának egyetértése szükséges.


 


(3) A tanácsok munkatervüket az azonos nevű tagozatokkal együttműködve dolgozzák ki.


 


2. A szakmai kollégium tisztségviselői 


 


4. § (1) A szakmai kollégium tisztségviselője az elnök, két alelnök és két titkár. A szakmai kollégium tisztségviselőit a miniszter jelöli ki.


 


(2) A szakmai kollégium tisztségviselői


 


a) egészségügyi stratégiai kérdésekben véleményt nyilvánítanak,


 


b) javaslatot tesznek a szakmai irányelvek és módszertani levelek egységes szerkezetére vonatkozóan,


 


c) meghatározzák a tagozatok közötti feladatmegosztást.


 


(3) A szakmai kollégium az elnök kezdeményezésére évente legalább egy alkalommal tart ülést. A szakmai kollégium ülését a miniszter soron kívül összehívhatja.


 


3. A szakmai kollégium tagozatai 


 


5. § (1) Az egészségügyi szakmacsoportonként három fős tagozatok tagjait és vezetőjét a miniszter nevezi ki.


 


(2) A tagozatokba


 


a) a szakmacsoport szerinti tagozat és a tanács közösen,


 


b) orvostudományi szakma esetében a Magyar Orvosi Kamara,


 


c) szakdolgozói szakma esetében a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara,


 


d) gyógyszertudományi és gyógyszerészeti szakma esetében a Magyar Gyógyszerészi Kamara,


 


e) az egészségügyi informatikai, a menedzsment és egészséggazdaságtan, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozatok esetében a miniszter által kijelölt szervezet


 


öt-öt főt ajánl, azzal, hogy az ajánlás az a)-e) pont szerinti szervezeteket külön-külön illeti meg.


 


(3) A tagozatokba összesen további öt főt ajánlanak az orvos- és egészségtudományi képzést folytató felsőoktatási intézmények vezetői és az érintett szakma országos intézetének vezetője.


 


(4) Jelölt ajánlására a (2) és (3) bekezdésben nem említett más egészségügyi szakmai szervezet is felkérhető.


 


(5) A tagozat szükség szerint, de évente legalább hat alkalommal tart ülést. A tagozat ülését a tagozat vezetője hívja össze. A miniszter kezdeményezésére az ülést össze kell hívni; a tagozat összehívását a szakmai kollégium elnöke is kezdeményezheti. Szükség esetén több tagozat összevont ülésére is sor kerülhet.


 


(6) Több tagozat illetékességébe tartozó szakmai kérdés esetén a feladatot ellátó tagozatokat a szakmai kollégium elnöke jelöli ki.


 


6. § (1) A tagozatok - az adott tagozat szakterületének megfelelően - véleményt nyilvánítanak különösen


 


a) az egészségügy finanszírozási rendszeréről,


 


b) a kapacitás elosztásokról és a progresszív ellátási szintekről,


 


c) a szakmai irányelvek és módszertani levelek bevezetéséről, alkalmazásáról és érvényesüléséről,


 


d) az egészségügyi szakképzéssel kapcsolatos kérdésekről,


 


e) az adatgyűjtési rendszerről,


 


f) a stratégiai fejlesztési kérdésekről,


 


g) minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a szakmai kollégium feladatává tesz.


 


(2) A tagozatok a miniszter felkérésére az egészségügy területén bármely egyéb szakmai kérdésben véleményt nyilvánítanak, és ellátják a felkérésben foglalt feladatokat.


 


(3) A tagozat vezetője - a tagozat szakmai véleményének kialakításához - az érintett szakterülettel foglalkozó országos szakfelügyelő, az országos tisztifőgyógyszerész, az országos intézetek, az egészségügyi képzést, illetve szakképzést végző intézmények és a tanácsok szakmai véleményét kérheti, és koordinálja az adott szakmai kérdés egyeztetését.


 


(4) A tagozat vezetője a tanácsoknál szakmai irányelv és módszertani levél elkészítését kezdeményezheti.


 


4. A szakmai kollégiumi tanácsok 


 


7. § (1) A tanácsok tagjait az egészségügy területén működő szakmai társaságok és egyesületek delegálják.


 


(2) Az egyes tanácsok által érintett szakterületen tevékenykedő szakmai társaságok és egyesületek javaslatot nyújtanak be az általuk delegálandó tagok létszámára az egészségügyben működő szakmai kamarák (a továbbiakban: kamarák) számára.


 


(3) A (2) bekezdés szerinti szakmai társaságok és egyesületek által az egyes tanácsokba delegálható tagok számát - az 1. mellékletben foglalt létszám figyelembevételével - a kamarák javaslatára a miniszter állapítja meg.


 


(4) Az egészségügyi informatikai, a menedzsment és egészséggazdaságtan, valamint a klinikai szakpszichológiai tagozatok a (2) bekezdés szerinti javaslattételi jogukat a miniszter által kijelölt szervezeten keresztül gyakorolják.


 


(5) A tanács elnökét a tanács tagjai a tagok közül választják. Az elnök megbízatása négy évre szól. Egy személy egyidejűleg csak egy tanácsnak lehet a tagja.


 


(6) A tanács évente legalább három alkalommal tart ülést saját munkarendjének megfelelően, a tanács elnökének kezdeményezésére. A miniszter kezdeményezésére az ülést össze kell hívni. A tanács üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a szakmacsoport szerinti azonos nevű tagozat tagjait, a minisztérium kijelölt képviselőjét és az érintett szakterülettel foglalkozó országos szakfelügyelőt vagy az országos tisztifőgyógyszerészt.


 


(7) A tanácsok


 


a) figyelemmel kísérik a szakmai irányelvek, módszertani levelek érvényességét, továbbá javaslatot tesznek a tartalmukra, és a 6. § (4) bekezdése szerinti esetben elkészítik azokat,


 


b) javaslatot készítenek az egészségügyi szolgáltatók szakmai minimumfeltételeire,


 


c) véleményt nyilvánítanak az új vizsgálati módszerekről és gyógyító-megelőző eljárások alkalmazásának feltételeiről,


 


d) koordinálják az adott szakterület adatgyűjtésének kivitelezését,


 


e) közreműködnek az egészségügyi minőségirányítási rendszer szakmai követelményeinek kidolgozásában,


 


f) javaslatot tesznek az osztályvezető főorvosi, főgyógyszerészi, továbbá más szakmai vezetői pályázati kiírások szakmai követelményeire, és véleményezik a pályázó szakmai feltételeknek való megfelelését.


 


(8) A tanácsok a szakmai kollégium tisztségviselőjének vagy a tagozat vezetőjének kérésére az adott szakterületen bármely kérdésben véleményt nyilvánítanak.


 


(9) A tanácsok javaslataikat, állásfoglalásaikat az adott szakterület szerint illetékes tagozathoz nyújtják be, amelyeket a tagozatok véleményezés után a miniszternek továbbítanak.


 


5. A tagságot kizáró okok, összeférhetetlenség, a tagság megszűnése, megszüntetése 


 


8. § (1) Nem lehet a szakmai kollégium vagy a tanács tagja az a személy, aki


 


a) a kamara etikai kódexében rögzített etikai vétséget követ el, és azt az arra jogosult szerv jogerősen megállapította, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 2 évig,


 


b) büntetett előéletű vagy foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.


 


(2) Összeférhetetlen a szakmai kollégiumi elnöki és alelnöki tisztséggel, ha a tag kormánytisztviselő vagy egészségügyi szakmai köztestület elnöke.


 


(3) Ha a tagnál összeférhetetlenséget megvalósító körülmény vagy tagságot kizáró ok áll elő, akkor ezt a tényt írásban 15 napon belül köteles bejelenteni, és az összeférhetetlenségi okot megszüntetni vagy a tagságáról lemondani. A bejelentést szakmai kollégium tisztségviselője esetén a miniszter részére, tagozat tagja esetén a szakmai kollégium elnöke részére, tanács tagja esetén a tagozat vezetője és a tanács elnöke részére kell megküldeni.


 


(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a tagot határidőtűzéssel nyilatkozattételre kell felhívni, hogy az összeférhetetlenséget megvalósító körülmény vagy a tagságot kizáró ok fennáll-e.


 


(5) A szakmai kollégiumi tagnak írásban nyilatkoznia kell a szakmai kollégium elnöke részére, a szakmai kollégiumi elnök esetén a miniszter részére, továbbá tanács tagja esetén a tagozat vezetője részére, ha gazdasági társaság tulajdonosa, vezető tisztségviselője, valamint azzal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, és az


 


a) gyógyszert, gyógyhatású terméket, gyógyászati segédeszközt, illetve orvostechnikai eszközt gyárt vagy forgalmaz, vagy


 


b) egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi szolgáltatót működtet.


 


(6) Az (5) bekezdés szerinti jogviszony fennállása esetén a tag nem vehet részt olyan ügyre vonatkozó döntés meghozatalában, valamint az azt megelőző eljárásban, amely az ő, vagy az őt munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztató gazdasági társaság üzleti érdekeit érinti. Ezt a tényt a jegyzőkönyvben külön rögzíteni kell.


 


(7) A tagozat vezetője és az azonos nevű tanács elnöke egy időben nem lehet ugyanaz a személy. Egy személy egyidejűleg csak egy tagozatnak és egy tanácsnak lehet a tagja.


 


(8) A tag tagsága megszűnik


 


a) az összeférhetetlenségről vagy a tagságot kizáró okról történő bejelentést követő 15 nap elteltével, vagy a (4) bekezdés szerinti esetben a nyilatkozattételt követően azonnal, amennyiben a tag összeférhetetlensége ekkor fennáll,


 


b) a megbízatási idő lejártával,


 


c) a tag lemondásával,


 


d) a tag halálával.


 


(9) Amennyiben a tag az adott naptári évben az ülések több mint felén nem vesz részt, a tagság megszüntetését az elnök kezdeményezi a miniszternél.


 


6. Záró rendelkezések 


 


9. § Ez a rendelet 2011. április 1-jén lép hatályba.


 


10. § (1) Az e rendelet szerinti szakmai kollégiumot, tagozatokat és tanácsokat 2011. május 1-jéig kell megválasztani, és azok a megválasztást követő napon kezdik meg működésüket. Az e rendelet hatálybalépésekor működő szakmai kollégiumokra az e rendelet szerinti szakmai kollégium, tagozatok és tanácsok működésének megkezdéséig a szakmai kollégiumokról szóló 52/2008. (XII. 31.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.) 2011. március 31-én hatályos rendelkezései irányadóak. Az e rendelet hatálybalépésekor működő szakmai kollégiumok tagjainak megbízatása az e rendelet szerinti szakmai kollégium, tagozat és tanács működésének megkezdésével megszűnik.


 


(2) A tagozat e rendelet rendelkezései szerinti első ízben történő létrehozatalánál az 5. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat úgy kell alkalmazni, hogy ajánlón az adott szakmacsoportban érintett szakmai kollégiumot vagy kollégiumokat kell érteni.


 


(3) Az 5. § (2)-(3) bekezdése szerinti ajánlást első ízben 2011. április 10-ig kell megtenni.


 


(4) A 7. § (2)-(4) bekezdése szerinti javaslatot első ízben 2011. április 20-ig a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége részére kell megtenni.


 


11. § Hatályát veszti az R.


 


1. melléklet a 12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelethez 


 


A szakmai kollégium 3 fős tagozatainak elnevezése, valamint tanácsainak elnevezése és létszáma 


 


1. Aneszteziológia és intenzív terápia tagozat/tanács (15 fő)


 


2. Oxyológia - sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozat/tanács (15 fő)


 


3. Infektológia tagozat/tanács (10 fő)


 


4. Klinikai és járványügyi mikrobiológia tagozat/tanács (10 fő)


 


5. Gasztroenterológia és hepatológia tagozat/tanács (10 fő)


 


6. Belgyógyászat, endokrinológia, diabétesz és anyagcserebetegségek tagozat/tanács (15 fő)


 


7. Nefrológia és dialízis tagozat/tanács (10 fő)


 


8. Tüdőgyógyászat tagozat/tanács (10 fő)


 


9. Tüdő- és mellkas sebészet tagozat/tanács (5 fő)


 


10. Reumatológia tagozat/tanács (10 fő)


 


11. Klinikai immunológia és allergológia tagozat/tanács (10 fő)


 


12. Bőr- és nemibetegségek tagozat/tanács (10 fő)


 


13. Transzfuziológia és hematológia tagozat/tanács (10 fő)


 


14. Onkológia és sugárterápia tagozat/tanács (10 fő)


 


15. Kardiológia tagozat/tanács (10 fő)


 


16. Szívsebészet tagozat/tanács (5 fő)


 


17. Érsebészet és angiológia tagozat/tanács (10 fő)


 


18. Általános sebészet tagozat/tanács (15 fő)


 


19. Transzplantáció tagozat/tanács (5 fő)


 


20. Urológia tagozat/tanács (10 fő)


 


21. Égés- és plasztikai sebészet tagozat/tanács (10 fő)


 


22. Traumatológia és kézsebészet tagozat/tanács (15 fő)


 


23. Ortopédia tagozat/tanács (10 fő)


 


24. Sportegészségügy tagozat/tanács (5 fő)


 


25. Szemészet tagozat/tanács (10 fő)


 


26. Fül-orr-gégészet tagozat/tanács (10 fő)


 


27. Arc, állcsont és szájsebészet tagozat/tanács (5 fő)


 


28. Fog- és szájbetegségek tagozat/tanács (15 fő)


 


29. Idegsebészet tagozat/tanács (10 fő)


 


30. Neurológia tagozat/tanács (15 fő)


 


31. Pszichiátria és pszichoterápia tagozat/tanács (15 fő)


 


32. Addiktológia tagozat/tanács (10 fő)


 


33. Háziorvostan tagozat/tanács (15 fő)


 


34. Gyermek alapellátás (házi gyermekorvostan, ifjúsági és iskolaorvoslás, védőnő) tagozat/tanács (15 fő)


 


35. Foglalkozás orvostan tagozat/tanács (10 fő)


 


36. Megelőző orvostan és népegészségügy, kórház higiénia tagozat/tanács (15 fő)


 


37. Fizikális medicina, rehabilitáció és gyógyászati segédeszköz (15 fő)


 


38. Balneoterápia tagozat/tanács (5 fő)


 


39. Geriátria és krónikus ellátás tagozat/tanács (10 fő)


 


40. Szülészet és nőgyógyászat, asszisztált reprodukció tagozat/tanács (15 fő)


 


41. Csecsemő- és gyermekgyógyászat tagozat/tanács (15 fő)


 


42. Neonatológia tagozat/tanács (10 fő)


 


43. Gyermekpszichiátria tagozat/tanács (5 fő)


 


44. Gyermeksebészet tagozat/tanács (10 fő)


 


45. Klinikai genetika tagozat/tanács (10 fő)


 


46. Orvosi laboratórium tagozat/tanács (15 fő)


 


47. Radiológia tagozat/tanács (15 fő)


 


48. Nukleáris medicina tagozat/tanács (10 fő)


 


49. Patológia tagozat/tanács (10 fő)


 


50. Igazságügyi orvostan, orvosszakértés és biztosítási orvostan tagozat/tanács (10 fő)


 


51. Egészségügyi informatika (nem orvosi) tagozat/tanács (10 fő)


 


52. Menedzsment és egészséggazdaságtan tagozat/tanács (10 fő)


 


53. Klinikai szakpszichológia és pszichoterapeuta klinikai szakpszichológus tagozat/tanács (10 fő)


 


54. Ápolás (szakdolgozói) tagozat/tanács (15 fő)


 


55. Dietetika, humán táplálkozás (szakdolgozói) tagozat/tanács (10 fő)


 
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!